къамылшу


къамылшу

шым и узыфэ и лъащхьэр къыдэкIыу
болезнь лошедей с опуханием копытного сустава, накостница, копытница

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.